Polityka prywatności firmy mateco

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności (dalej: “Polityka Prywatności”) reguluje przetwarzanie danych osobowych związane z wizytą na naszej stronie internetowej (dalej: “Strona internetowa”), komunikację z nami poprzez e-mail, telefon, faks i media społecznościowe (dalej: “Kanały mediów społecznościowych”; np. Facebook, LinkedIn,…) i wszelkie zamówienia.

UWAGA 1: Niniejsza Polityka Prywatności nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych osób, które zdecydują się ubiegać się o pracę za pośrednictwem naszej platformy internetowej. Przetwarzanie danych osobowych za pośrednictwem platformy jest regulowane przez oddzielną Politykę Prywatności, która jest udostępniana za pośrednictwem samej platformy.

UWAGA 2: Pragnąc uzyskać informacje na temat sposobu przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem plików cookie, wtyczek społecznościowych, pikseli i innych technologii śledzenia, należy zapoznać się z naszą polityką cookies.

OGÓŁEM

PRZEPIS WYJAŚNIENIE
1. Dane osobowe są przetwarzane przez mateco podesty ruchome Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością adres: 43-100 Tychy, ul. Murarska 27, zarejestrowany: Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Nr KRS: 0000049914, NIP/VAT PL: 954-22-39-908, Regon 273935354, (dalej: “my”, “nas”, “nasze”). Kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mateco@mateco.pl. Jest to podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych, jak zostało to określone w niniejszej Polityce Prywatności.
2. Wszelkie pojęcia, pisane dużą literą zostaną wyraźnie zdefiniowane w niniejszej Polityce Prywatności. Jeśli to możliwe, biorąc pod uwagę kontekst, pojedyncze słowa należy interpretować jako obejmujące także liczbę mnogą i vice versa. Aby mieć pewność, że tak samo rozumiemy to, co jest tu napisane, ważne jest, aby pewne pojęcia były interpretowane w ten sam sposób przez użytkownika jak i przez nas.
3. W przypadku, gdy mowa jest o pewnych przepisach ustawowych lub wykonawczych, odniesienie to obejmuje również wszelkie zmiany, zastąpienia lub unieważnienia wspomnianych przepisów ustawowych lub wykonawczych, w tym wszelkie związane z nimi decyzje wykonawcze. Przepisy zazwyczaj zmieniają się od czasu do czasu i chcemy mieć pewność, że niniejsza Polityka Prywatności pozostaje zgodna z takimi zmianami. Przepisy zmieniają się od czasu do czasu, i chcemy upewnić się, że niniejsza Polityka Prywatności pozostaje zgodna z takimi zmianami.
4. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji, zmiany lub uzupełnienia Polityki Prywatności według własnego uznania i w pewnych odstępach czasu. Informacje o modyfikacjach, zmianach lub poprawkach będą przekazywane za pośrednictwem strony internetowej. Jak w każdej firmie, zmiany w ustawach, okoliczności rynkowe, interes własny, itp., mogą czasami wymagać od nas wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności, aby mieć pewność, że pozostaje ona prawidłowa.

RODZAJE PRZETWARZANYCH PRZEZ NAS DANYCH

PRZEPIS WYJAŚNIENIE
2.1. Podczas gdy użytkownik korzysta z naszej strony internetowej, sklepów internetowych i kanałów mediów społecznościowych, zbieramy:

 • informacje techniczne związane z używanym urządzeniem, takie jak adres IP, typ przeglądarki, położenie geograficzne i system operacyjny;
 • informacje dotyczące zachowania związanego z przeglądaniem stron internetowych, takie jak czas poświęcony na odwiedzanie strony, łącza na jakie klika użytkownik, strony jakie odwiedza i częstotliwość, z jaką użytkownik odwiedza stronę.
Wyjaśniamy tu jakie rodzaje danych osobowych są przez nas zbierane podczas każdych odwiedzin na naszej stronie, w sklepach internetowych i na kanałach mediów społecznościowych.
2.2. Podczas gdy użytkownik wypełnia formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej lub kontaktuje się z nami poprzez e-mail, telefon, faks lub kanały mediów społecznościowych, zbieramy:

 • dostarczane nam informacje podstawowe dotyczące tożsamości użytkownika, takie jak nazwa, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu, firma, w której pracuje użytkownik, pełniona funkcja;
 • treść komunikacji oraz szczegóły techniczne komunikacji, (z kim koresponduje użytkownik po naszej stronie, dzień i godzina, itp.);
 • preferencje użytkownika dotyczące otrzymywania naszych wiadomości e-mail, takich jak biuletyny, promocje, reklamy, itp., jeśli zdecydował się na otrzymywanie takich wiadomości i wskazał swoje preferencje w centrum preferencji;
 • publicznie dostępne informacje z profilu na kanałach mediów społecznościowych;
 • wszelkie inne dane osobowe, przekazane przez użytkownika
Wyjaśniamy tu jakie rodzaje danych osobowych są przez nas zbierane kiedy użytkownik aktywnie szuka z nami kontaktu lub pragnie, abyśmy się z nim skontaktowali.
2.3. Podczas składania zamówienia w jednym z naszych sklepów internetowych przez klienta lub dostawcę, zbieramy:

 • informacje podstawowe dotyczące tożsamości wymagane do realizacji zamówienia, takie jak nazwisko, firma, funkcja, adres pocztowy i numer telefonu;
 • szczegóły odnoszące się do samego zamówienia,
Tu wyjaśniamy, jakie dane osobowe zbieramy podczas dokonywania zamówienia w jednym z naszych sklepów internetowych. Mamy sklepy internetowe dla klientów, jak również dla dostawców, tak więc będziemy gromadzić dane osobowe dla obu tych kategorii.
2.4. Wszystkie wyżej wymienione dane osobowe otrzymujemy bezpośrednio od użytkownika. Może się zdarzyć, że otrzymamy dodatkowe informacje na temat preferencji i zachowania związanego z surfowaniem w sieci od partnerów, takich jak Google, Facebook, Yandex i AddThis/Oracle. Jeśli użytkownik potrzebuje więcej informacji na temat swoich danych osobowych przetwarzanych i udostępnianych innym przez powyższe firmy, prosimy o skonsultowanie się z ich politykami prywatności;

 • Google: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
 • Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy
 • Yandex: https://yandex.com/legal/privacy/
 • AddThis/Oracle: http://www.addthis.com/privacy/
Chcielibyśmy, aby było jasne, że większość przetwarzanych przez nas danych osobowych, otrzymujemy bezpośrednio od użytkownika. Jednak od czasu do czasu możemy otrzymać dane osobowe od stron trzecich, które zostały wymienione w niniejszym punkcie. Nie mamy żadnej kontroli nad tym, co wyżej wymienione firmy robią z danymi osobowymi użytkownika, dlatego odsyłamy do ich polityk prywatności.

CELE PRZETWARZANIA

PRZEPIS WYJAŚNIENIE
3.1. Przetwarzamy dane osobowe, aby dostarczyć użytkownikowi w indywidualny i wydajny sposób informacje, produkty i usługi, o które prosił poprzez stronę internetową, e-mail, telefon, faks, kanały mediów społecznościowych i sklepy internetowe. Zbieramy i przetwarzamy dane osobowe przede wszystkim dlatego, aby zapewnić użytkownikowi to, o co prosi kontaktując się z nami lub odwiedzając naszą stronę internetową i kanały mediów społecznościowych.
3.2. Przetwarzamy dane osobowe w celach marketingowych, czyli w celu zapewnienia użytkownikowi ukierunkowanych komunikatów, promocji, ofert i innych reklam związanych z nami i wybranymi partnerami.

Jeśli użytkownik nie jest klientem, który kupił już od nas podobne towary lub usługi, i do którego chcemy kierować własne materiały marketingowe, będziemy mu wysyłać komunikaty, promocje, oferty, biuletyny i inne reklamy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych kanałów łączności elektronicznej między osobami, jeśli wyraźnie wyraził zgodę na otrzymywanie takich wiadomości, promocji, ofert, biuletynów i innych reklam.

Chcemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika do celów marketingowych. Oznacza to, że będziemy gromadzić informacje dotyczące jego preferencji i zainteresowań i używać tych informacji, w celu dostosowania naszych materiałów marketingowych, tak by były bardziej odpowiednie dla użytkownika.

Gdy chcemy wysłać materiały za pośrednictwem poczty e-mail, aplikacji Whatsapp, LinkedIn InMail, Facebook Messenger lub innych kanałów łączności elektronicznej między osobami, z zasady najpierw zwrócimy się wcześniej o zgodę na odbieranie naszego marketingu za pośrednictwem takich kanałów.

Zawsze można zmienić swoje preferencje dotyczące otrzymywania naszych materiałów marketingowych, przechodząc do naszego centrum preferencji (patrz poniżej, punkt 7.5)

3.3. Przetwarzamy dane osobowe użytkownika, aby przestrzegać zobowiązań prawnych lub spełnić zasadną prośbę ze strony właściwych funkcjonariuszy organów ścigania, organów sądowych, agencji lub organów rządowych, w tym właściwych władz do spraw ochrony danych.

Dane osobowe mogą być przekazywane policji lub organom sądowym z naszej własnej inicjatywy jako materiał dowodowy lub jeżeli istnieją uzasadnione podejrzenia o nielegalne działania lub przestępstwo popełnione przez użytkownika za pośrednictwem rejestracji lub korzystania ze strony internetowej, sklepów internetowych, naszych kanałów mediów społecznościowych lub innych sposobów komunikacji z nami.

Od czasu do czasu możemy być prawnie zobowiązani do przekazania danych osobowych do organów rządowych.
3.4. Może zaistnieć konieczność zbierania i przekazywania danych osobowych do instytucji finansowej lub dostawcy usług płatniczych, w celu umożliwienia instytucji finansowej i dostawcy usług płatniczych przestrzegania zobowiązań prawnych, takich jak zobowiązania wynikające z obowiązujących przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i zwalczaniu finansowania terroryzmu. Gdy oferujemy systemy płatności online w naszych sklepach internetowych, nasz dostawca usług płatniczych lub instytucja finansowa może wymagać danych osobowych w celu przeprowadzenia wymaganych przez prawo kontrole. W związku z tym musimy zbierać i przesyłać takie dane do dostawcy usług płatniczych lub instytucji finansowej.
3.5. Przetwarzamy dane osobowe w celu wykonywania analiz statystycznych, tak, abyśmy mogli ulepszać naszą stronę internetową, sklepy internetowe, produkty i usługi lub opracowywać nowe produkty i usługi; Przepis ten jest oczywisty.
3.6. Możemy przetwarzać dane osobowe w celu informowania strony trzeciej w kontekście ewentualnej fuzji, przejęcia lub podziału przez strony trzecie, nawet jeśli strona trzecia znajduje się poza UE. Przepis ten jest oczywisty.
3.7. Możemy przetwarzać dane osobowe użytkownika dla ochrony uzasadnionych interesów naszych, naszych partnerów lub stron trzecich w wypadku, gdy rejestracja lub korzystanie ze strony internetowej, sklepów internetowych, kanałów mediów społecznościowych lub innych kanałów komunikacji można uznać za (a) naruszenie warunków użytkowania lub praw własności intelektualnej lub jakichkolwiek innych praw strony trzeciej, (b) zagrożenie dla bezpieczeństwa lub integralności strony, sklepów internetowych, kanałów mediów społecznościowych lub innych kanałów komunikacji, (c) zagrożenie dla strony internetowej, sklepów internetowych, kanałów mediów społecznościowych lub innych kanałów komunikacji lub któregokolwiek z nas lub podstawowych systemów podwykonawców ze względu na wirusy, konie trojańskie, spyware, malware lub inne formy szkodliwego kodu, lub (d) działanie przepełnione nienawiścią, obsceniczne, dyskryminujące, rasistowskie, oszczercze, złośliwe, szkodliwe lub w inny sposób niewłaściwe lub niezgodne z prawem. Tutaj zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych osobowych użytkownika, korzystającego z naszej strony internetowej, sklepów internetowych, kanałów mediów społecznościowych lub innych kanałów komunikacji w jakikolwiek sposób, który może zaszkodzić nam lub komuś innemu lub jest niezgodny z prawem.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

PRZEPIS WYJAŚNIENIE
4.1. W celu przetwarzania danych osobowych na warunkach określonych w niniejszej Polityce Prywatności, my jako strona odpowiedzialna prosimy użytkownika o wyrażenie na nie zgody. Prawo wymaga od nas, abyśmy określili dokładnie podstawę prawną, zgodnie z którą przetwarzamy dane osobowe, biorąc pod uwagę określone przez nas cele wyszczególnione w poprzednim punkcie.

Gdy użytkownik kontaktuje się z nami bezpośrednio przez telefon, faks, e-mail lub kanały mediów społecznościowych, wyraża również niejawnie zgodę na przetwarzanie przez nas swoich danych osobowych.

4.2. Przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia złożonego za pośrednictwem jednego z naszych sklepów internetowych jest niezbędne do wykonania umowy między użytkownikiem a nami. When you request information or when you purchase something via the Webshops, personal data must be processed in order to ensure that we can fulfill our agreement with you. W przypadku prośby o informację lub zakupów za pośrednictwem sklepów internetowych, dane osobowe muszą być przetwarzane, aby uzyskać pewność, że nasza umowa z użytkownikiem może zostać wykonana.
4.3. Przetwarzanie danych osobowych dla celów wyszczególnionych w punktach 3.3. i 3.4. jest niezbędne, aby umożliwić nam wypełnienie naszych zobowiązań prawnych. Czasami prawo zobowiązuje nas do przetwarzania danych osobowych.
4.4. Przetwarzanie danych osobowych do celów opisanych w punktach 3.1 jest niezbędne do celów realizacji naszych uzasadnionych interesów, którymi są:

 • ciągłe ulepszenia naszej strony internetowej, sklepów internetowych, kanałów mediów społecznościowych, produktów i usług, aby zapewnić użytkownikowi jak najlepsze doświadczenia;
 • zabezpieczenie naszej strony internetowej, sklepów internetowych, kanałów mediów społecznościowych, produktów i usług przed nadużyciem i nielegalną działalnością;
 • marketing i promocja naszych produktów, usług i marek oraz ogólnie pomyślne wprowadzanie na rynek naszych produktów i usług.
Możemy również przetwarzać dane osobowe dla naszych własnych uzasadnionych interesów, które głównie polegają na pomyślnym prowadzeniu naszej działalności, tak jak robiłaby to każda inna firma.

ODBIORCY

PRZEPIS WYJAŚNIENIE
5.1. Nie wysyłamy danych osobowych w sposób umożliwiający ich identyfikację stronom trzecim bez wyraźnej zgody użytkownika. Użytkownik rozumie jednak, że kiedy korzysta z naszych kanałów mediów społecznościowych, jego dane osobowe są również przetwarzane przez dostawców mediów społecznościowych. Jeśli kupi coś poprzez nasze sklepy internetowe, instytucja finansowa lub dostawcy usług płatniczych mogą również otrzymać jego dane osobowe w celu świadczenia swoich usług. Nie udostępniamy danych osobowych użytkownika stronom trzecim, chyba, że użytkownik wyrazi na to zgodę, lub jego dane osobowe zostały zanonimizowane. Użytkownik rozumie jednak, że kiedy korzysta z aplikacji Facebook na przykład do komunikacji, Facebook również przetwarza jego dane osobowe. Podobnie, podczas dokonywania lub odbierania płatności, dostawca usług płatniczych lub bank będą przetwarzać dane osobowe użytkownika.
5.2. W celu przetwarzania danych osobowych opieramy się na podmiotach zewnętrznych, dzięki którym udostępniamy użytkownikom stronę internetową i sklepy internetowe, używamy ich również do przetwarzania danych osobowych w naszym imieniu. Podmioty te są upoważnione do przetwarzania danych osobowych w naszym imieniu wyłącznie na nasze wyraźne pisemne polecenie. Gwarantujemy, że wszystkie podmioty zewnętrzne przetwarzające dane są wybierane z należytą starannością i mają obowiązek przestrzegania bezpieczeństwa i integralności danych osobowych. Nasza strona internetowa i sklepy internetowe mogą być stworzone, utrzymywane lub obsługiwane przez podmioty zewnętrzne. Podobnie, możemy opierać się na usługach podmiotów zewnętrznych, takich jak dostawcy chmury, w celu wewnętrznego przetwarzania danych osobowych.
5.3. Możemy udostępniać dane osobowe innym podmiotom w ramach naszej grupy przedsiębiorstw. Jednak możemy zagwarantować, że wszystkie nasze podmioty podejdą z należytą starannością do przetwarzania danych osobowych zgodnie z tym, co jest określone w niniejszej Polityce Prywatności. Ten przepis jest oczywisty. Gwarantujemy, że wszystkie nasze podmioty podchodzą z należytą starannością do przetwarzania danych osobowych.

Przechowywanie i przekazywanie

PRZEPIS WYJAŚNIENIE
6.1. Przetwarzamy dane osobowe przede wszystkim w obrębie EOG. Jednakże, aby przetwarzać dane osobowe w celach opisanych w punkcie 3 powyżej, możemy również przekazywać dane osobowe innym podmiotom w ramach naszej grupy lub stronom trzecim, przetwarzającym dane w naszym imieniu, które znajdują się poza EOG. Każdy podmiot spoza EOG, który przetwarza dane osobowe jest zobowiązany zachowania odpowiednich zabezpieczeń w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Takie zabezpieczenia będą konsekwencją:

 • ustawodawstwa kraju odbiorcy mogącego być uznanym za równoważne z ochroną oferowaną w ramach EOG; lub
 • ustaleń umownych pomiędzy nami oraz podmiotem znajdującym się poza EOG. Wszystkie te podmioty są stronami umowy, sporządzonej na podstawie standardowych klauzul umownych w WE (administrator-do-administratora)) (Decyzja Komisji C (2004) 5721.
Wysyłamy dane osobowe użytkownika do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ponieważ dzielimy niektóre systemy z innymi jednostkami w naszej grupie przedsiębiorstw lub ponieważ używamy zagranicznego usługodawcy. Upewniamy się, jednak, że dane osobowe użytkownika są bezpieczne, gdy wysyłamy owe dane osobowe do krajów spoza EOG.
6.2. Możemy przekazać zanonimizowane i/lub zagregowane dane do organizacji spoza EOG. Gdyby taki transfer danych doszedł do skutku, gwarantujemy, że istnieją zabezpieczenia mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa i integralności danych, jak również wszystkich praw w odniesieniu do danych osobowych, z jakich może korzystać użytkownik zgodnie z obowiązującym prawem. Możemy zanonimizować dane osobowe lub połączyć je z danymi innych osób, a tym samym uniemożliwić zidentyfikowanie użytkownika. Takie anonimowe lub zagregowane informacje mogą również być przekazywane do krajów poza EOG.

GWARANCJE JAKOŚCI

PRZEPIS WYJAŚNIENIE
7.1. Dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzać tylko te dane osobowe, które są niezbędne do osiągnięcia celów wymienionych w punkcie 3. Nie będziemy przetwarzać więcej danych osobowych o użytkowniku niż to potrzebne we wcześniej wymienionych celach.
7.2. Dane osobowe użytkownika są przetwarzane tylko tak długo, jak to niezbędne do osiągnięcia celów wymienionych w punkcie 3 niniejszej Polityki Prywatności lub do chwili wycofania zgody na ich przetwarzanie przez użytkownika. Należy zauważyć, że wycofanie zgody może oznaczać, że nie będzie już można korzystać z całości lub części strony internetowej, sklepów internetowych, kanałów mediów społecznościowych i innych kanałów komunikacji. Usuniemy informacje pozwalające na identyfikację danych osobowych użytkownika, gdy nie będą już one niezbędne dla celów określonych w punkcie 3, chyba że zaistnieją:

 • preferencje w stosunku do interesów naszych, instytucji finansowej użytkownika, dostawcy usług płatniczych lub innego podmiotu trzeciego względem utrzymania możliwości identyfikacji danych osobowych
 • zobowiązań prawnych lub regulacyjnych bądź nakazów administracyjnych lub sądowych, które mogą być sprzeczne z usunięciem danych.
Tu wyjaśniamy, jak długo będziemy przechowywać dane osobowe w sposób, który pozwala nam na identyfikację użytkownika.
7.3. Ważnym aspektem naszych działań marketingowych jest lepsze dostosowanie naszych materiałów marketingowych do preferencji użytkownika. Oznacza to, że będziemy budować profil użytkownika w oparciu o odpowiednie cechy, jak wskazano w punkcie 2, a następnie korzystać z tego profilu w celu dostarczenia komunikatów, promocji, ofert, biuletynów i innych reklam dotyczących produktów i usług, które mogą zainteresować użytkownika. Marketing ukierunkowany dokonywany jest na podstawie informacji, które gromadzimy (uzyskanych na wcześniej wyjaśnione sposoby). Przepis ten stwierdza, że sporządzamy profile użytkownika w oparciu o preferencje, zachowanie związane z surfowaniem w sieci i zakupy, tak by móc lepiej ukierunkować nasze działania marketingowe.
7.4. Podejmiemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych użytkownika przed nieautoryzowanym dostępem lub kradzieżą, a także przypadkową utratą, manipulacją lub zniszczeniem. Dostęp przez nasz personel lub podmioty zewnętrzne odbywać się będzie na zasadzie potrzeby uzyskania informacji i podlegać będzie obowiązkowi ścisłej poufności. Użytkownik rozumie jednak, że bezpieczeństwo i ochrona polegają jedynie na zobowiązaniu do dokładania wszelkich starań, które nie stanowią jednak nigdy gwarancji. Zależy nam na ochronie danych osobowych użytkownika.
7.5. Użytkownik, który jest zarejestrowany do odbioru komunikatów, promocji, ofert, biuletynów i innych reklam za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych kanałów łączności elektronicznej między osobami, może zmienić preferencje dotyczące otrzymywania takich komunikatów, promocji, ofert, biuletynów i innych reklam przez wejście do naszego centrum preferencji („Centrum preferencji”). Link do naszego centrum preferencji zostanie udostępniony w każdej wiadomości e-mail lub innych komunikatach między osobami, które wysyłamy. W Centrum Preferencji można zmienić swoje preferencje dotyczące otrzymywania materiałów marketingowych.

PRAWA UŻYTKOWNIKA

PRZEPIS WYJAŚNIENIE
8.1. Użytkownik ma prawo żądać dostępu do wszystkich odnoszących się do niego danych osobowych, które przetwarzamy. Zastrzegamy sobie prawo do obciążenia opłatą administracyjną wielu kolejnych żądań dostępu, które są składane wyraźnie w celu powodowania uciążliwości lub wyrządzenia nam szkody. W tym punkcie wyjaśniamy, jakie prawa ma użytkownik względem przetwarzania swoich danych osobowych. Same prawa są oczywiste.
8.2. Użytkownik ma prawo prosić, aby wszelkie odnoszące się do niego dane osobowe, które są nieprawidłowe, zostały nieodpłatnie skorygowane. Jeżeli złożono wniosek o korektę, wniosek taki powinien zawierać załączony dowód wadliwego charakteru danych, które mają zostać skorygowane.
8.3. Użytkownik ma prawo do wycofania wcześniej udzielonej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, w którym to przypadku zastosowanie ma punkt 8.4.
8.4. Użytkownik ma prawo zażądać usunięcia odnoszących się do niego danych osobowych, jeśli nie są już one wymagane w świetle celów określonych w punkcie 3, lub jeśli wycofał zgodę na ich przetwarzanie. Należy jednak pamiętać, że prośby o usunięcie danych będą oceniane przez nas pod względem:

 • preferencje w stosunku do interesów naszych, instytucji finansowej użytkownika, dostawcy usług płatniczych lub innego podmiotu trzeciego,
 • zobowiązań prawnych lub regulacyjnych bądź nakazów administracyjnych lub sądowych, które mogą być sprzeczne z usunięciem danych.

Zamiast usuwania, można również poprosić o ograniczenie przetwarzania danych osobowych, jeśli (a) użytkownik kwestionuje dokładność tego danych, (b) przetwarzanie jest bezprawne lub (c) dane nie są już potrzebne do celów wymienionych w punkcie 3, ale potrzebne są użytkownikowi do obrony w postępowaniu sądowym.

8.5. Użytkownik ma prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli jest w stanie dowieść, że istnieją poważne i uzasadnione powody związane z jego szczególną sytuacją, która uzasadnia taki sprzeciw. Jeśli jednak planowane przetwarzanie danych kwalifikuje się jako marketing bezpośredni, ma on prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych bezpłatnie i bez uzasadnienia.
8.6. Użytkownik ma prawo do otrzymania od nas w ustalonym, powszechnie stosowanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego wszystkich przekazanych nam danych osobowych
8.7. W celu przesłania żądania, aby skorzystać z jednego lub więcej praw wymienionych powyżej, należy wysłać maila na adres mateco@mateco.pl. E-mail z prośbą o skorzystanie z prawa nie może być rozumiany jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych użytkownika, wykraczające poza to, co jest wymagane do obsługi danego żądania. Żądanie takie powinno jasno określać z którego prawa chciałby skorzystać użytkownik i z jakiej przyczyny, jeżeli jest taki wymóg. Powinno być również opatrzone datą i podpisana, a także zawierać cyfrowo zeskanowaną kopię ważnego dowodu tożsamości potwierdzającego tożsamość użytkownika. Korzystając z formularza kontaktowego, użytkownik może zostać poproszony o potwierdzenie z podpisem oraz o jego dowód tożsamości.
Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany o otrzymaniu żądania. Jeśli zostanie ono potwierdzone, zostanie uhonorowane tak szybko, jak będzie to możliwe i najpóźniej trzydzieści (30) dni po jego otrzymaniu.

W przypadku skargi dotyczącej naszego przetwarzania danych osobowych, użytkownik może zawsze skontaktować się z nami za pośrednictwem adresu e-mail, wymienionego w niniejszym punkcie 8.7. Jeśli użytkownik nadal pozostaje nieusatysfakcjonowany naszą odpowiedzią, ma prawo złożyć skargę do właściwego organu ochrony danych, czyli Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji można uzyskać pod adresem https://www.giodo.gov.pl/.