Polityka plików cookie strony mateco

Niniejsza polityka plików cookie („Polityka Cookies”) reguluje zasady korzystania z plików cookie i wtyczek portali społecznościowych na stronie mateco Polska (, dalej zwaną: „Stroną Internetową”). Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na dysku twardym urządzenia i które zawierają pewne informacje i czasami dane osobowe. Wtyczki portali społecznościowych to niewielkie fragmenty oprogramowania opracowane i dostarczone przez dostawców usług społecznościowych (tj. Facebook, LinkedIn,…), które pozwalają na integrację z mediami społecznościowymi, gdy wbudowane są w Stronę Internetową.

UWAGA 1: W celu uzyskania ogólnych informacji na temat sposobu przetwarzania swoich danych osobowych, innego niż przetwarzanie za pośrednictwem plików cookie i wtyczek społecznościowych, w tym w odniesieniu do komunikacji z nami poprzez e-mail, telefon, faks, media społecznościowe i względem wszelkich zamówień, należy zapoznać się z naszą Polityką Prywatności.

UWAGA 2: Należy pamiętać, że oddzielna informacja o prywatności danych, udostępniana za pośrednictwem samej platformy, reguluje przetwarzanie danych osobowych osób, którzy pragną ubiegać się o pracę za pośrednictwem naszej platformy internetowej służącej do tego celu.

Poprzez dalsze korzystanie ze Strony Internetowej lub poprzez kliknięcie na „Tak, zgadzam się” po uzyskaniu informacji o korzystaniu z plików cookie i wtyczek portali społecznościowych, użytkownik potwierdza, że uważnie przeczytał niniejszą Politykę Cookies i zgadza się z nią bez zastrzeżeń. Użytkownik może w każdej chwili zmienić swoje preferencje dotyczące plików cookie poprzez ustawienia plików cookie. (Wyskakujące okienko podczas odwiedzania Strony Internetowej)

1. KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH?

TVH Group NV, Brabantstraat 15, 8790 Waregem, z numerem rejestru firmy 0822.308.590, RPR Ghent, oddział w Ieper, jest podmiotem odpowiedzialnym za dane osobowe, co omówiono w niniejszej Polityce Cookies (zwana dalej: „TVH”, „my”, „nas, „nasz”.) Niniejsza Polityka Cookies może od czasu do czasu ulec zmianie, w celu uzyskania pewności, że pozostaje on poprawna i zgodna z przepisami. W takim przypadku prosimy o zapoznanie się ze zmianami i wyrażenie na nie zgody, jeśli będą one uznane za dopuszczalne.

1.1 Dane osobowe są przetwarzane przez mateco podesty ruchome Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością adres: 43-100 Tychy, ul. Murarska 27, zarejestrowany: Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Nr KRS: 0000049914, NIP/VAT PL: 954-22-39-908, Regon 273935354 (zwaną dalej: „mateco”, „my”, „nas”, „nasze”). Kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mateco@mateco.pl.

1.2 Wszelkie pojęcia, pisane dużą literą zostaną wyraźnie zdefiniowane w niniejszej Polityce Cookies. Jeśli to możliwe, biorąc pod uwagę kontekst, pojedyncze słowa będą interpretowane jako obejmujące także liczbę mnogą i vice versa.

1.3. W przypadku, gdy mowa jest o pewnych przepisach ustawowych lub wykonawczych, odniesienie to obejmuje również wszelkie zmiany, zastąpienia lub unieważnienia wspomnianych przepisów ustawowych lub wykonawczych, w tym wszelkie związane z nimi decyzje wykonawcze.

1.4 mateco zastrzega sobie prawo do modyfikacji, zmiany lub uzupełnienia Polityki Cookies według własnego uznania i w pewnych odstępach czasu. Informacje o modyfikacjach, zmianach lub poprawkach będą przekazywane za pośrednictwem Strony Internetowej.

2. pliki COOKIE

Instalujemy pewną liczbę plików cookie u użytkownika podczas odwiedzin na naszej Stronie Internetowej. Pliki te są podzielone na 3 grupy: pliki cookie funkcjonalne; pliki cookie analityczne i statystyczne; pliki cookie reklamowe i mediów społecznościowych. Można w każdej chwili wycofać swoją zgodę na korzystanie z plików cookie przez mateco.

2.1 Można uniknąć instalowania plików cookie przez skonfigurowanie przeglądarki internetowej. Wskazówki, jak to zrobić, można znaleźć tutaj:

 • Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/
 • help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
 • Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/en-gb/windows-10/edge-privacy-faq
 • Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
 • Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=nl_BE&viewlocale=en_US Nie zezwalanie na instalację plików cookie podczas wizyty na Stronie Internetowej może jednakże spowodować, że niektóre lub wszystkie funkcje Strony Internetowej przestaną działać poprawnie.

2.2 Podczas odwiedzin na swojej Stronie Internetowej, mateco instaluje u użytkownika pewną liczbę plików cookie. Większość danych dotyczących tychże plików, ich rozmieszczenia i wykorzystania pozwala na identyfikację użytkownika i mateco wykorzystuje je, aby uzyskać wgląd w to, w jaki sposób użytkownik i inni odwiedzający używają Strony Internetowej poprzez zbieranie danych statystycznych i użytkowych, umożliwiając mateco zapewnienie użytkownikowi lepszego doświadczenia na Stronie Internetowej.

mateco wie o następujące plikach cookie używanych na Stronie Internetowej:

Prosimy o podsumowanie używanych przez siebie plików cookie. Przykład takiego podsumowania można znaleźć w Polityce Cookies grupy TVH, pod adresem: https://www.tvh.com/cookie-policy.

2.3 W każdej chwili można wycofać swoją zgodę na korzystanie z plików cookie przez TVH. Aby skorzystać z tego prawa, wystarczy usunąć pliki cookie, które zostały umieszczone na urządzeniu użytkownika. Aby to zrobić, należy zapoznać się z odpowiednimi instrukcjami producenta przeglądarki, jak podano powyżej.

3. DLACZEGO PRZETWARZAmy DANE OSOBOWE?

Przetwarzamy dane osobowe za pośrednictwem plików cookie w kilku różnych celach: aby ulepszyć naszą Stronę Internetową oraz doświadczenia i usługi jakie oferujemy; aby wyświetlić reklamy; aby dostarczyć informacje stronom trzecim oraz zapewnić bezpieczeństwo oferowanym przez nas doświadczeniom internetowym, naszej Stronie Internetowej, użytkownikowi i nam samym.

3.1 mateco przetwarza dane osobowe, aby zaoferować użytkownikowi bardziej spersonalizowane treści i reklamy oraz przeprowadzać analizy statystyczne, umożliwiające udoskonalanie Strony Internetowej, sklepów internetowych, reklam, produktów i usług lub opracowanie nowych produktów i usług.

3.2 mateco może przetwarzać dane osobowe użytkownika w celu informowania strony trzeciej w kontekście ewentualnej fuzji z daną stroną trzecią, przejęcia od strony trzeciej lub przez nią lub podziału przedsiębiorstwa przez stronę trzecią, nawet jeśli strona trzecia znajduje się poza UE.

3.3 mateco może także przetwarzać dane osobowe użytkownika dla ochrony uzasadnionych interesów mateco, jej partnerów lub strony trzeciej, w wypadku, gdy rejestrację lub korzystanie ze Strony Internetowej można uznać za (a) naruszenie niniejszej Polityki Cookies lub praw własności intelektualnej albo wszelkich innych praw strony trzeciej, (b) zagrożenie dla bezpieczeństwa lub integralności serwisu lub dowolnego z podstawowych systemów mateco lub jego podwykonawców z powodu wirusów, koni trojańskich, spyware’u, malware’u lub innych form szkodliwego kodu, lub (c) działanie przepełnione nienawiścią, obsceniczne, dyskryminujące, rasistowskie, oszczercze, złośliwe, szkodliwe lub w inny sposób niewłaściwe lub niezgodne z prawem.

3.4 Dane osobowe mogą zostać przekazane policji lub organom sądowym jako dowód w sprawie lub jeżeli istnieją uzasadnione podejrzenia o działanie niezgodne z prawem lub przestępstwo popełnione przez użytkownika za pomocą Strony Internetowej.

4. CO SPRAWIA, ŻE PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST ZGODNE Z PRAWEM?

Prawo wymaga od nas, abyśmy stwierdzili dokładnie której podstawy prawnej używamy do przetwarzania danych osobowych. Możemy przetwarzać dane osobowe użytkownika ponieważ wyraził on na to zgodę, ponieważ prawo zobowiązuje nas do tego, lub dlatego, że jest to w uzasadnionym interesie naszym lub innej firmy.

4.1 Do przetwarzania danych osobowych dla celów określonych w punkcie 3.1 i 3.2 niniejszej Polityki Cookies, mateco, jako strona odpowiedzialna, pyta użytkownika o zgodę. mateco uzyskuje zgodę poprzez baner cookie. Klikając na ten baner twierdząco i dalej korzystając ze Strony Internetowej użytkownik potwierdza, że uważnie przeczytał niniejszą Politykę Cookies i zgadza się z nią bez zastrzeżeń.

4.2. Przetwarzanie danych osobowych dla celów określonych w punkcie 3.3 niniejszej Polityki Cookies jest również niezbędne do celów uzasadnionych interesów mateco, którymi są:

zabezpieczenie naszej Strony Internetowej, sklepów internetowych, kanałów mediów społecznościowych, produktów i usług przed nadużyciem i nielegalną działalnością.

4.3. Przetwarzanie danych osobowych dla celów określonych w punkcie 3.4 jest niezbędne w celu umożliwienia mateco wypełnienie zobowiązań prawnych.

5. KTO OTRZYMUJE DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA?

Zgodnie z naszym ogólnym podejściem, nie udostępniamy danych osobowych stronom trzecim, chyba że użytkownik wyraża na to zgodę. Jednak czasami nie można uniknąć sytuacji, w której strony trzecie otrzymują dane osobowe użytkownika. Dostawcy usług, którzy pomagają nam udostępnić Stronę Internetową użytkownikowi oraz podmioty w ramach grupy TVH mogą otrzymywać i przetwarzać dane osobowe w pewnych okolicznościach.

5.1 mateco opiera się na podmiotach zewnętrznych w celu udostępnienia Strony Internetowej, jak również względem przetwarzania danych osobowych w naszym imieniu. Podmiotom zewnętrznym wolno przetwarzać dane osobowe w imieniu mateco tylko na wyraźne pisemne polecenie mateco. mateco gwarantuje, że wszystkie podmioty zewnętrzne są wybierane z należytą uwagą i są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i integralności danych osobowych.

5.2 mateco może udostępniać dane osobowe innym podmiotom z grupy TVH. Jednak gwarantujemy, że wszystkie podmioty grupy TVH dołożą wszelkich starań, żeby przetwarzanie danych osobowych było zgodne z zapisami niniejszej Polityki Cookies..

5.3 mateco nie wysyła danych osobowych stronom trzecim w sposób umożliwiający ich identyfikację bez wyraźnej zgody użytkownika. Jednakże mateco może wysłać zanonimizowane i/ lub zagregowane dane do innych organizacji, które mogą używać tych danych do udoskonalania produktów i usług, jak również dostosować marketing, wyświetlanie i sprzedaż tych towarów i usług.

6. CZY PRZEKAZUJEMY DANE OSOBOWE POZA EOG?

Tak, przekazujemy dane osobowe poza EOG (czyli Europejski Obszar Gospodarczy, składający się z UE oraz Norwegii, Liechtensteinu i Islandii). Strony, którym przekazujemy nasze dane osobowe są podmiotami w ramach grupy TVH i zagranicznymi usługodawcami. Jest rzeczą oczywistą, że dane osobowe są zabezpieczone, gdy wysyłamy je do krajów spoza EOG.

6.1 mateco przetwarza dane osobowe użytkownika, przede wszystkim w obrębie EOG. Jednak w celu przetwarzania danych osobowych dla celów określonych w punkcie 3 powyżej, możemy również przesyłać dane osobowe do innych podmiotów w ramach grupy TVH lub stronom trzecim, którzy przetwarzają dane w naszym imieniu, a które znajdują się poza EOG. Każdy podmiot spoza EOG, który przetwarza dane osobowe jest zobowiązany do przestrzegania odpowiednich środków bezpieczeństwa w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Gwarancją tego będzie:

 • fakt, że kraj odbiorcy ma prawidłowe ustawodawstwo, które może być uznane za równoważne z ochroną zapewnianą w ramach EOG; lub
 • ustalenia umowne pomiędzy mateco i tym podmiotem. Wszystkie podmioty mateco są stronami umowy, sporządzonej na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej (administrator-do-administratora) (Decyzja Komisji C(2004)5721).

6.2 mateco może przekazać dane zanonimizowane lub zbiorcze do organizacji poza EOG. Jeśli takie przekazanie ma miejsce, mateco gwarantuje, że istnieją zabezpieczenia w celu zapewnienia bezpieczeństwa i integralności danych, jak również tego, aby użytkownik mógł korzystać z wszelkich praw w odniesieniu do danych osobowych, zgodnie z obowiązującym prawem.

7. JAKIE SĄ GWARANCJE JAKOŚCI W ODNIESIENIU DO DANYCH OSOBOWYCH?

Nie będziemy przetwarzać większej ilości danych użytkownika niż potrzebujemy w celach, o których poinformowaliśmy wcześniej. Dodatkowo będziemy przetwarzać dane użytkownika jedynie tak długo, jak będzie to niezbędne do osiągnięcia celów, o których poinformowaliśmy wcześniej lub dopóki użytkownik nie wycofa swojej zgody na ich przetwarzanie i nie będzie żadnej innej podstawy prawnej, która pozwoli nam kontynuować przetwarzanie danych osobowych użytkownika. Gwarantujemy bezpieczeństwo danych osobowych.

7.1 mateco dołożyło wszelkich starań, aby przetwarzać tylko te dane osobowe, które są niezbędne do osiągnięcia celów wymienionych w punkcie 3.

7.2 Dane osobowe są przetwarzane tylko tak długo, jak to konieczne do osiągnięcia celów wymienionych w artykule 3 niniejszej Polityki Cookies lub do czasu, gdy użytkownik wycofa swoją zgodę na ich przetwarzanie. Należy zauważyć, że wycofanie zgody może oznaczać, że nie będzie już można korzystać z całości lub części Strony Internetowej. mateco wprowadzi zmiany uniemożliwiające identyfikację danych osobowych, gdy te nie będą już niezbędne dla celów określonych w punkcie 3, chyba że istnieje:

 • nadrzędny interes mateco, dostawcy usług płatniczych lub innych stron trzecich w utrzymaniu danych osobowych użytkownika, co pozwoli na ustalenie jego tożsamości;
 • zobowiązanie prawne lub regulacyjne bądź nakaz sądowy lub administracyjny, który uniemożliwia mateco wprowadzenie zmian zapobiegających identyfikacji danych

7.3 mateco podejmie właściwe środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych przed nieautoryzowanym dostępem lub kradzieżą, a także przypadkową utratą, manipulacją lub zniszczeniem. Dostęp do danych osobowych przez personel mateco lub jego administratorów będących stroną trzecią będzie się odbywał jedynie na zasadzie konieczności uzyskania informacji i będzie podlegał obowiązkowi ścisłej poufności. Zrozumiałe jest jednak, że bezpieczeństwo i ochrona stanowią jedynie zobowiązania na zasadzie dokładania wszelkich starań, które nigdy nie dają gwarancji.

8. JAKIE SĄ PRAWA UŻYTKOWNIKA W RAMACH NINIEJSZEJ POLITYKI COOKIES?

Jako osoba bezpośrednio zainteresowana użytkownik ma pewne prawa względem przetwarzania danych osobowych. Prawa te to: prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich poprawiania, prawo do wycofania wcześniej wyrażonej zgody, prawo do usunięcia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych i prawo, do otrzymania od nas w ustalonym, powszechnie stosowanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego, wszystkich danych osobowych, przekazanych nam przez użytkownika.

W celu złożenia żądania, aby skorzystać z jednego lub więcej w/w praw, należy wysłać maila na adres privacy@mateco.pl.

8.1. Użytkownik ma prawo żądać dostępu do wszystkich odnoszących się do niego danych osobowych przetwarzanych przez mateco. mateco zastrzega sobie prawo do obciążenia opłatą administracyjną wielu kolejnych żądań dostępu, które są składane wyraźnie w celu powodowania uciążliwości lub wyrządzania mateco szkody.

8.2 Użytkownik ma prawo prosić, żeby wszelkie odnoszące się do niego dane osobowe, które są nieprawidłowe, zostały nieodpłatnie skorygowane. Jeżeli złożono wniosek o korektę, wniosek taki powinien zawierać załączony dowód wadliwego charakteru danych, które mają zostać skorygowane.

8.3. Użytkownik ma prawo do wycofania wcześniej udzielonej zgody na przetwarzanie swoich osobowych.

8.4 Użytkownik ma prawo zażądać usunięcia odnoszących się do niego danych osobowych, jeśli nie są już one wymagane w świetle celów określonych w punkcie 3, lub jeśli wycofał zgodę na ich przetwarzanie. Należy jednak pamiętać, że prośby o usunięcie danych będą oceniane przez mateco pod względem:

 • preferencji w stosunku do interesów mateco, instytucji finansowej, dostawcy usług płatniczych lub innego podmiotu trzeciego;
 • zobowiązań prawnych lub regulacyjnych bądź nakazów administracyjnych lub sądowych, które mogą być sprzeczne z usunięciem danych.

Zamiast usuwania można również poprosić, aby mateco ograniczyło przetwarzanie danych osobowych, jeśli (a) użytkownik kwestionuje dokładność tych danych, (b) przetwarzanie jest bezprawne lub (c) dane nie są już potrzebne do celów wymienionych w punkcie 3, ale potrzebne są użytkownikowi do obrony w postępowaniu sądowym.

8.5 Użytkownik ma prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli jest w stanie dowieść, że istnieją poważne i uzasadnione powody związane z jego szczególną sytuacją, która uzasadnia taki sprzeciw. Jednak jeśli planowane przetwarzanie kwalifikuje się jako marketing bezpośredni, ma on prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania bezpłatnie i bez uzasadnienia.

8.6 Użytkownik ma prawo do otrzymania od nas w ustalonym, powszechnie stosowanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego wszystkich przekazanych nam danych osobowych.

8.7 W celu przesłania żądania, aby skorzystać z jednego lub więcej praw wymienionych powyżej, należy wysłać maila na adres mateco@mateco.pl. E-mail z prośbą o skorzystanie z prawa nie może być rozumiany jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych użytkownika, wykraczające poza to, co jest wymagane do obsługi danego żądania. Żądanie takie powinno jasno określać z którego prawa chciałby skorzystać użytkownik i z jakiej przyczyny, jeżeli jest taki wymóg. Powinno być również opatrzone datą i podpisane, a także zawierać cyfrowo zeskanowaną kopię ważnego dowodu tożsamości potwierdzającego tożsamość użytkownika. Korzystając z formularza kontaktowego, użytkownik może zostać poproszony przez mateco o potwierdzenie z podpisem oraz o dowód tożsamości.

mateco niezwłocznie poinformuje użytkownika o otrzymaniu jego żądania. Jeśli zostanie ono potwierdzone, mateco uhonoruje je tak szybko, jak to możliwe, najpóźniej trzydzieści (30) dni po jego otrzymaniu.

W przypadku skarg dotyczących przetwarzania danych osobowych przez mateco, użytkownik może zawsze skontaktować się z mateco za pośrednictwem adresu e-mail, wymienionego w niniejszym punkcie 8.7. Jeśli użytkownik nadal pozostaje nieusatysfakcjonowany odpowiedzią mateco, ma prawo złożyć skargę do właściwego organu ochrony danych, czyli Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji można uzyskać na stronie https://www.giodo.gov.pl/.